Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Knižní ilustrace bratrů Salzerů

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

12. ročník odborné konference
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Knižní ilustrace bratrů Salzerů

Jan T. Štefan

Přibližně ve stejné době, ve které působili jako mědirytci [1] členové rodiny Jana Jiřího Balzera [2], významně zapsaní do dějin ilustrace bohemikálních tisků, pracovali technikou mědirytu též bratři Salzerové. Jejich knižní tvorba není tak rozsáhlá jako bratrů Balzerů (cca 190 knih včetně dodatečně vlepených ilustrací do knih a do rukopisů) nebo jejich žáka Jana Berky (cca 420 knih), ale přesto se s jejich ilustracemi setkáváme v mnoha tiscích.

Jejich životní osudy nejsou příliš známy a pokud se nemýlíme, zatím se jimi žádný badatel blížeji nezajímal [3]. Dlabač [4] jim sice věnoval ve svém slovníku více řádek a uvedl jejich významnější práce, Podlaha [5] vyhledal v pražských matrikách některá jejich životopisná data a popsal větší počet jejich rytin a Toman [6] shrnul jejich dostupné životopisné údaje ve svém slovníku.

Pokud shrneme dostupné údaje, zjistíme, že poměrně dobře informovaný Dlabač, který píše svůj slovník v nevelkém časovém odstupu od jejich úmrtí zná Salzery tři: Ignáce, Karla a Jana.

Podlaha v Památkách archeologických uvádí velké množství dat řemeslníků a umělců získaných především pečlivým studiem farních matrik, o Salzerech, na rozdíl od členů rodiny Balzerovy či o Janovi Berkovi, bohužel příliš mnoho údajů nezískal.

Toman vyjmenovává Ignáce (* 1728 v Přísečnici, † 3. 9. 1806 v Praze), Karla [7] (* 1740 v Přísečnici, † 23. 12. 1784 v Praze [8]), Jana Nepomuka [9] (činného v Praze v letech 1784-1806) a Matyáše (vzpomenutého k roku 1786 jako kmotra při křtu dceři mědirytce Antonína Hofmanna), všichni jsou psáni jako Saltzer.

Salzerové zcela jistě spolupracovali s dílnou Jana Balzera [10], nebyli-li snad přímo u něho zaměstnáni - dílenská práce velmi stírá osobité styly rytců a v navíc se od nich vyžaduje přesné vystižení originálu, tedy předlohy, jejích tvůrčí záměr musí zůstat v pozadí. Tak se jméno Salzer objevuje společně s Balzery v ilustracích Voigtových a Pelclových Abbildungen, dále ve Voigtově Beschreibung. Salzerové ryjí též někdy podle dvorního dodavatele předloh Balzerů Jana Kleinharda.

Kolem bratrů Salzerů, jak jsme naznačili, existují jisté nejasnosti, např. o jejich počtu. Např. jen Toman zná Matyáše Salzera, ale neuvádí (a ani z ničeho to blíže nevyplývá), že by byl bratrem zbývajících tří. Matyáš se jako samostatný tvůrce, alespoň v knižních ilustracích, neobjevuje. Mohl by nejvýše působit v dílně svých bratrů jako méně významný rytec.

Tvůrci Knihopisu zase u ilustrace knihy č. 3417 uvádí, že je signována Salzer, ale nevěří tomu a uvádí jako autora Balzera, i když čitelnost podpisu je dobrá. Nepochybně proto, že práce Balzerů byly vždy známé (zejména pro přepisy žánrových obrázků Norberta Grundta, kterých zhotovil velký počet Jan Balzer), ne tak již Salzerů, kteří pak v průběhu 19. století byli zastíněni jinými jmény v novém prostředí klasicismu a romantismu.

Jak jsme již uvedli, stojí za povšimnutí, že u Salzerů se školil Jan Berka, který svojí produkcí knižních ilustrací v kvantitě předčil sám všechny z rodiny Balzerů i Salzerů. Je zajímavé, že i on měl bratra, Antonína, rytce, který pravděpodobně většinu svého života prožil ve Vídni a je od něho známo též několik knižních ilustrací. Tedy i Berkové tvoří - podobně jako Balzerové a Salzerové - grafickou rodinu.

Rytecká produkce bratrů Salzerů je po tematické stránce poměrně široká, především jsou to náboženské - svaté obrázky, malé, pro potřebu méně majetných věřících, větší, již více reprezentativní. Dále tvořili portréty, ryli výuční listy [11], veduty - zejména Prahy, jsou od nich známy exlibrisy [12] a jsou to knižní ilustrace, které jsou cílem naší pozornosti. Svojí tvorbou přece jenom viditelně více staví na tradičním, tj. barokním pojímání grafického projevu a tedy mnohé jejich ilustrace musely proto ve své době již představovat jistý anachronismus.

S rytinami bratrů Salzerů se můžeme setkat i v ilustračním doprovodu článků (např. u již citovaného A. Podlahy) a dále v mnoha knihách o knihách nebo o knižních ilustracích, či v dalších publikacích.

I když jejich knižní tvorba, není tak početná jako je tomu u Balzerů a Jana Berky, přesto známe od nich na 80 ilustrovaných knih, z toho minimálně jedna kniha je doplněna jejich ilustrací dodatečně a v jednom případě se jedná o rukopis. Tento počet opusů bychom mohli zmenšit o opakované ilustrace v Artickeln... (též Artickulen... ) nebo Články... což jsou usnesení zemských sněmů jazyce německém i českém, které představují jedenáct tisků [13], shodně vyzdobených erbem Jana Václava Astfelda z Vydří a Jana Františka z Degenu, případně jen jednoho z nich. Dále v obou Schmidtových [14] Apodeixis, které sloužily jako podklad k tezím, které rozpracovali a obhajovali Schmidtovi studenti, kterých je celkem i s původními pracemi čtrnáct [15]. Navíc je tu velmi podobná rytina v knize In der Liebe des Nächstens und Barmhertzigkeit begründeten Verbindung... [16] I přesto je to tvorba, která není v kontextu bohemikálních tisků zanedbatelná a v mnohých případech přináší svěží viněty a frontispice závěrečného období starých tisků.

Signatury na ilustračních rytinách nejčastěji uvádí Karla Salzera, vícekrát se objevuje signatura jen Salzer, sedmkrát Salzer Frat. nebo Fratres, třikrát je uveden Ignác Salzer a dvakrát Jan Nepomuk. Ilustrační tíha tedy leží na Karlovi, nejasný Matyáš se mezi ilustrátory neobjevil.

Poznámka: Autor s povděkem přijme jakoukoli informaci o ilustracích všech těchto bratrů v knihách, které zde ještě nejsou uvedeny.


Soupis knižních ilustrací bratrů Salzerů [17]

Abhandlung (-EN)

ABK
Abhandlung von dem Rednerischen Ausdrucke... Prag, in der Mangoldische Buchhandlung 1775. Viněta sign. C. Salzer.

1300.gif

Obr. ABK

ABR
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen... Erster Band. Mit VIII Kupfertafeln. Prag 1775. Im Verlage der Gerlischen Buchhandlung. Portrét Ignáce šl. Borna sign. Des. par Compiglj. de Florence gravé par Charles Salzer a Prague.

Andacht

ANH
Kurze Marianische Andacht... PRAG gedruckt und verlegt, Franz Gerzabeck Buchdrucker in Eisernen Thüre, 1775. Před tit. mědiryt, sign. Salzer sc. Pragae.
ANK
Kurze Marianische Andacht... Prag gedruckt; bey Franz Gerzabek in der eisenen Thüre.

Před tit. mědiryt sign. Salzer sc.Pragae.

Apodeixis

viz Schmidt, Ambrosius Antonius

Archiv

ARB
Archiv der Geschichte und Statistik... Dresden, 1792. In der Waltherischen Hofbuchhandlung. Prehistorické nálezy, sign. Ioann Nep. Salzer sc. Pragae.

Artikel

ARC
Artickulen Des... Land=Tag Schlusses... den 12. Octobris 1770... proponiert... und den 20. Augusti 1771. publiciret worden. Erb Jana Václava Astfelda z Vydří sign. Carl Salzer a erb Jana Františka z Degenu, sign. Carl Salzer in Prag.

Knižní ilustrace ARC, ARD, ARF, ARG, ARI, ARK, ARL, ARN, ARO.

Obr. ARC, ARD, ARF, ARG, ARI, ARK, ARL, ARN, ARO (Erb Jana Václava Astfelda z Vydří)

ARD
Artikeln Des... Landtagschlusses... den 8... Octobris 1771... proponiert... und den 8. Octobris 1772 publiciret worden. Erb Jana Václava Astfelda z Vydří, sign. Carl Salzer a erb Jana Františka z Degenu, sign. Carl Salzer in Prag.

Knižní ilustrace ARC, ARD, ARK, ARL, ARM.

Obr. ARC, ARD, ARK, ARL, ARM (Erb Jana Františka z Degenu)

ARE
Artikeln Des... Landtagschlusses... den 12. Monatstag Octobris 1772... proponiert... und den 24 Novembris 1773 publiciret worden. Erb Jana Františka z Degenu, sign. Carl Salzer. Soupis č. 263.
ARF
Artikeln Des... Landtagschlusses... 17. Monatstag Octobris 1773... proponiert... und den 8 Novemb. 1774 publiciret worden... Erb Jana Františka Astfelda z Vydří, sign. Carl Salzer. Soupis č. 264.
ARG
Artikeln Des... Landtagsschlusses... den 17. Monathstag Octobris 1774... proponiert... und den 7. November 1775 publiciret worden... Erb Jana Františka Astfelda z Vydří, sign. Carl Salzer. Soupis č. 265.
ARI
Artikeln des... Landtagschlusses, welche... am 20ten Tage des Monats Oktober 1788... vorgetragen, sodann... beschlossen, und am 17ten Januar 1791 publiziret worden sind... Erb Jana Václava Astfelda z Vydří, sign. Carl Salzer.

Artikulové

ARK
Cžlánky wsseobecného Zemskeho Sněmownjho Snessenj... Dne 12ho Měsýce Ržigna 1770ho roku... přednesseny... a 20ho Srpna 1771ho prohlásseny byli... Erb Jana Václava Astfelda z Vydří, sign. Carl Salzer a erb Jana Františka z Degenu, sign. Carl Salzer in Prag. Knihopis č. 546.
ARL
Cžlánky wsseobecného Zemskeho Sněmownjho Snessenj... Dne 8ho Měsýce Ržjna 1771ho Roku... přednesseny... a 8ho Ržjna 1772ho Roku prohlásseny byli... (... M. DCC. LXXII,) /=1772/. Erb Jana Václava Astfelda z Vydří, sign. Carl Salzer a erb Jana Františka z Degenu, sign. Carl Salzer in Prag. Knihopis č. 547.
ARM
Cžlánky wsseobecného Zemského Sněmownjho Snessenj... Dne 12ho Měsýce Rřjgna 1772... přednesseny... a 24ho Listopadu 1773 Roku prohlásseny byli. Erb Jana Františka z Degen, sign. Carl Salzer in Prag. Soupis č. 397, Knihopis č. 548.
ARN
Cžlánky wsseobecného Zemského Sněmowjho Snessenj... Dne 17ho Měsýce Rřjgna 1773ho Roku... předneseny... a Dne 8 Listopadu [18] prohlásseny byli... Erb Jana Václava Astfelda z Vydří, sign. Carl Salzer. Soupis č. 398, Knihopis č. 549.
ARO
Cžlánky wsseobecného Zemského Sněmownjho Snessenj... 17ho Dne Měsýce Ržjna 1774ho Roku... přednesený... a 7ho Listopadu 1775. prohlássený byli... Erb Jana Václava Astfelda z Vydří, sign. Carl Salzer. Knihopis č. 552.

Bachner, Ammonius

BAE
Das Licht und Die Liebe der Welt Jesus Christus... Prag, 1779. gedruckt bey Franz Gerzabek, in der eisenen Thüre. Jednotlivá zastavení křížové cesty sign. Carl Salzer sc. et exud., Salzer sc. et. excu. a Salzer sc: et excud. Pr., některé signovány nejsou. Soupis č. 521.

Balbín, Bohuslav

BAK
BOHVSLAI BALBINI DISSERTATIO APOLOGETICA... PRAGAE Apud Felicianum Mangold, & Filium 1775. Nakladatelský signet, sign. C. Salzer sc. Knihopis č. 941.

Balzer, Johann

BAR
Abbildungen Böhmischen und Mährischen Gelehrten und Künstler in Kupfer gestochen und verlegt von Johann Balzer, Kaiserl. Königl. privil. Kupferstecher und Verleger zu Prag. Gedruckt mit Schönfeldischen Schriften. /Praha, po roku 1781/ Čtyři portréty jsou salzerovské, sign. Carl Salzer sc. Pragae, Carl Salzer sc. a Salzer [19]. Bohemica č. 0069, Soupis č. 552.

Knižní ilustrace BAK.

Obr. BAK

Bianchy, Jacob von

BIR
Das Merkwürdigste vom BAROMETRE und THERMOMETRE... Wien, gedruckt, bey Johann Thomas Trattnern, Kays. Königl. Hof- und Nieder-Oester. Landschaftsbuchdruckern und Buchhändlern. 1762. Jedna z příloh značena THERMOMETRE Universel des Correspondance Fait partes Freres Phil. et Xav. de Bianchy, sign. Saltzer sc. Pragae.

Corona

COK
CORONA DIGNITATIS SENECTUS... Characteribus Hladkyanorum Haeredum. /Pragae, 1765/ [20] Sedící břevnovský opat Fr. Grundmann, sign. Carl Saltzer scul: Pragae.

Cvičení

CVK
Denně W Pobožnosti Cwičenj... Wytisstěné w Praze w Karoljně, u Kateřiny Labaunowý /Wdowy/ 1762. Na frontispici Krucifix císaře Ferdinanda II., sign. Salzer Fratres det/!/. et. sculps: Pragae. Knihopis č. 1681.

Článek (Články)

viz Artikulové

Dobner, Job Felix (Gelasius a S. Catharina)

DOK
WENCESLAI HAGEK A LIBOCZAN, ANNALES BOHEMORUM... PRAGAE, LITTERIS VIDUAE KIRCHNERI, REGII TYPOGRAPHI, FACTORE FRANCISCO CAROLO UNGER, /1761/ ... PARS II... PRAGAE, TYPIS JOANNIS JOSEPHI CLAUSER, REGII TYPOGR. ANNO MDCCLXIII. /1763/ ... PARS IV... PRAGA, TYPIS JOHANNAE SOPHIAE CLAUSERIN, REG. TYPOGR. FACTORE FRANCISCO CAROLO UNGER. ANNO MDCCLXXII. /1772/ V 1. dílu Hájkův epitaf, sign. Excriptum et delineatum ex tabula Lignea ad s. Annam per Ign. Saltzer Chalcographum., mapa, sign. Ignatius Saltzer Sculp. Pragae, dva ozbrojenci, Markoman a Kvád, sign. Saltzer Fratres sculps: et exud: Pragae. Ve 2. dílu mapa, sign. Saltzer Frat: sc: Pragae, mince, sign. Salzer Frat: Sculp: Pragae, náhrobek, sign. Saltzer Frat: Sculp. Pragae., Přemysl a Nezamysl, sign. Salzer Frat: Sc: Pragae., Mnata a Vojen, sign. Salzer Frat: Sc: Prage., Vnislav a Křesomysl, sign. Saltzer Frat: sc: Pragae. Ve 4. dílu mince Boleslava II, sign. Carl Salzer in Prag, mince Boleslava I. a Boleslava II., sign. Gestochen von Carl Salzer. Knihopis č. 1962, Soupis č. 1232.

Erdbeschreibung

ERK
Erdbeschreibung von Mähren... Prag, Brünn, und Ollmütz, bey Johann Joseph Gröbl, 1780.

Nakladatelský signet, signovaný Salzer sc. Knihopis č. 2371, Soupis č. 1417.

Etzweiler, Vilém

viz Kříž, Karel

Fraydt, Leopold

FRK
P. LEOPOLDI FRAYDT Včenj Křestianská; neb Kázanj Nedělnj... W PRAZE, Nákladem Jana Jozeffa Gröbla, Kněho = Kupce w Karoljně, 1779. Nakladatelský signet, sign. Salzer sc. Knihopis č. 2596, Soupis č. 1592.

Geschichte

viz Uhlich, Gottfried

Geyer, Quirinus

GEK
DISSERTATIO THEOLOGICO-BIBLICO-CRITICO-HISTORICA... PRAGAE, IN REGIA TYPOGRAPHIA APUD JOANNEM JOSEPHUM CLAUSER. Erb opata Henneta ze Žďáru, sign. Saltzer Fratr: Sculp. Pragae. Soupis č. 1704.

Grosmann, Theodor

GRI
CONTRAVERSIAE SELECTIORES DE SACRAMENTIS DI GENERE... Typis Vetero-Pragae in Aula Regia apud Jacobum Schweiger, Archi-Episcopalem Typograph. Erb biskupa Maximiliana Hamiltona, sign. Saltzer sc. Pragae. Soupis č. 1795.

Grosse, Anton

GRT
PROPOSITIONES EX VNIVERSA PHILOSOPHIA... ANNO M. DCC. LXX. /=1770/ Mense Decembri, die horis /Praha/. Viněta s erbem Kinských, sign. Carl Saltzer del: et sc: Pragae.

Habenstreit von Streittenfeld, Joseph

viz Abhandlung

Heilman, František

viz Reguis

Hilarius Litomericensis

HIK
HILARII LITOMERICENSIS S. ECCLESIAE PRAGENSIS DECANI DISPVTATIO CVM IOANNE ROKYCZANA... PRAGAE MDCCLXXV. /1775/ LITTERIS IOANNIS CAROLI HRABA, INCLYTI REGNI BOHEMIAE D. D. STATVVM TYPOGRAPHI. Erb biskupa Emanuela z Valdštejna, sign. Gezeichnet und gestochen Von Carl Salzer in Pragae. Bohemica č. 0335, Soupis č. 1961, Lifka č. 523.

Hirscht, Edmundus

viz Schmidt, Abrosius Antonius

Chládek, Egidius (Jiljí Bartoloměj)

HZK
DE LAUDIBUS S. NORBERTI... PRAGAE, TYPIS FITZKYANIS IN MAGNA AULA CAROLINA. Převoz ostatků sv. Norberta, sign. gezeichnet und geschtochen C. Salzer. Soupis č. 2066.

Chmelský, Joannes Nepomuc.

viz Mac-Neven O'Kelly ab Aghrim, William, Liber baro

Jádro

JAK
Duchownj Krzestianske Katolicke Gadro... Wytistieno a k dostanj v Frantisska Gerzabka w Železnych Dwerzych. [21] Alegorie víry, sign. Salzer sc. Pragae. [22] Knihopis č. 3417.

Kalender

KAK
Neuer Titular= und Wirtschafts= Kalender auf das gemeine Jahr 1771. Prag, verlegt Anton Elsenwanger, Buchbinder in Karolin. Sv. Václav, sign. Carl Salzer sc., rakouský orel, sign. Carl Salzer sculp. Pragae.

Kepner, Johann Friedrich

KEK
Moralische Erzählungen... Prag, bey Wolfgang Gerle, 1774. Putti na břehu s hrncem s penězi, sign. gestoch: von Carl Salzer in Prag, Amor, sign. Carl Salzer in Prag.

Knížka, Prospěšná

KNK
Prosspěssná Knjžka obwzlásstnjch Pobožnostj... W Hradcy = Králové, u Dědiců Tybellowských skrze Wácl: Baunstingl, Faktora, 1788. Krucifixu císaře Ferdinanda II., sign. Salzer Fratres del. et sculps: Pragae. Knihopis č. 4130.

Krziz, Carolus (Kříž, Karel)

KRK
INTRODUCTIO AD SACRAM HISTORIAM BOHEMIAE... Vetero-Pragae in Aula Regia typis Jacobi Schweiger, Archi-Episcopalis Typographi 1764. Viněta, sign. Saltzer, portrét Guilielma Etzweilera, sign. Saltzer Fr: del: et sc: Pragae. Bohemica č. 0238, Soupis č. 2559.

Knižní ilustrace JAP.

Obr. JAP

Knižní ilustrace JAP (podpis).

Obr. JAP (podpis)

Lengobardi, Francesko di

LEK
Pro Ty Genž Milosti obdržeti hledagj Třinácti Pátků Pobožnost... W Praze. wytisstená v Fitzkých a Hladkowských Dědičů, skrze Matěge Glatza Faktora. 1771. Frontispic, sv. František z Pauly, sign. Carl Saltzer sc: Pragae. Knihopis č. 4986.

Mac-Neven O‘Kelly ab Aghrim, William, Liber baro

MAI
DISSERTATIO DE SCORBUTO... Typis, Catharinae Labauniae Vifuae, por Cajetanum Krasser Factorem. /druhá strana/ ... DEFENDIT JOANNES NEPOMUC. CHMELSKY, BOHEMUS KUTTENBERGENSIS... Dedikační list s nápisem Honori Gedeonis L. B. de Loudon, sign. Carl Saltzer sc. Lifka č. 772.

Materialien

MAP
Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen. IX. Heft. Prag und Leipzig, bey Kaspar Widtmann. 1789. Prehistorické nádoby, sign. Joh. Nep. Salzer fec. Pragae. Knihopis č. 5406, Soupis č. 2947.

Knižní ilustrace ARB a MAP.

Obr. ARB a MAP

Mayer, Karel

MAT
DE LAUDIBUS SANCTI FRANCISCI SALESII... Anno M.DCC.LXIV. /=1764/ die IV. Calend. Februarii. /druhá strana tit.:/ VETERO-PRAGAE EX OFFICINA TYPOGAPHICA COLLEGII ACADEMICI PER JOAN. GEORGIUM SCHNEIDER FACTOREM. Erb opata Meinrada, sign. Salzer Ign. Pr.

Methodus

MEP
METHODUS EXCELLENTIS PIETATIS... PRAGAE, Typis Francisci Ignatii Kirchner, Typogr. Regii, MDCCLIII. /=1758/ Kristus, sign. Ig. Saltzer sc: Pragae, Sv. Barbora, sign. Carl Saltzer sc:, Pražské Jezulátko, sign. Ign: Saltzer del. sculp: et excud: Pragae, blahoslaverný Gerardus, sign. Saltzer Frat: deli: et Sculp: Pragae, Sv. Ubaldesca, sign. Saltzer Frat: inv. del: et Sc: Pragae a mědiryt, sign. Saltzer Fratres sculp: et exc: Pragae. [23] Bohemica č. 0600.

Knižní ilustrace MEP.

Obr. MEP

Nowak, Sigismundus

viz Schmidt, Ambrosius Antonius

Officia

OFH
OFFICIA PROPRIA SANCTORUM... Typis Fitzky & Hladkyanorum Haeredum Factore Cajetano Kraffer. Alegorický mědiryt, sign. Carl Salzer sc. Pragae A. 1766.
OFK
... ANTONII PETRI DEI GRATIA... PRAGAE, typis Fitzky & Hladkyanorum Haeredum Factore Joanne Fitzky 1767. Alegorický mědiryt jako OHF, ale rozměrově větší, sign. Carl Salzer sc. Pragae A. 1767.

Otto, Carolus

viz Schmidt, Ambrosius Antonius

Paus, Gerlacus Fanciscus

viz Schmidt, Ambosius Antonius

Peithner (von Lichtenfels), Johann Thaddäus Anton

PEI
D. Joh. Thad. Ant. Peithners... Beschreibung der böhmischer Flüsse... Prag, bey Franz August. Höchenb. und Compagnie 1771. Alegorie řek, sign. Salzer in Prag. Soupis č. 3419.

Pelcl, František Martin

PEP
ABBILDUNGEN BÖHMISCHER UND MÄHRISCHER GELEHRTEN UND KÜNSTLER... ZWEYTER THEIL... PRAG, bey Iohann Hraba, der H.H. Stände im Königreiche Böhmen Buchdrucker, 1775. Salzerovské portréty viz BAR. Bohemica č. 0670, Knihopis č. 6963, Soupis č. 3421, Soupis FM č. 372.

Perner, Batholomaeus Mathias

viz Schmidt, Ambrosius Antonius

Petr, Antonín

viz Officia

Petzelt, Quirinus

viz Schmidt, Ambrosius Antonius

Rautenschtrauch, Franz Stephanus

RAI
P. STEPH. RAUTTESTRAUCH... INSTITUTIONES IURIS ECCLESIASTICI GERMANIAE... TOMUS I... PRAGAE, IN OFFICINA MANGOLDIANA, MDCCLXXII. /=1772/ Alegorie, sign. Gestochen von Carl Salzer [24]. Soupis č. 3794.

Raymund, Johann

RAP
Rede Auf die feyerliche Uebertragung... Prag, in der Sammischen Buchhandlung 1777. Oltář, sign. C. Salzer sc. Pr.

Redelhammer, Johann Wenzel

RED
Die Landwirthschaft in Böhmen... Prag, bey Johann Mangoldt 1788. Alegorie, sign. Carl Salzer.

Reguis

REH
Hlas Pastýře... Djl Zymnj... W Praze Nákladem Jana Jozeffa Gröbla Kněho=kupce w Karolině. 1775. ... Djl Jarnj... 1776. V zimním dílu Kristus jako dobrý pastýř, sign. Gezeich. gestoch: und gedruckt von Karl Salzer, v jarním dílu alegorie, sign. Gezeichnet u: gestochen von Salzer. Bohemica č. 0750, Knihopis č. 14769, Soupis č. 3813.

Resch, Bernard

REP
HYPOMNENA PSALTERII DAVIDICI... Praga in Aula Carolina, Typis Francisci Gelinek /druhá strana tit./ ... /Pragae/ M.DCC.LXXI. /=1771/. Erb opata Anselma II. Schwaba, sign. Carl Salzer sc: Pr:.

Riegger, Josef Anton Stephan

viz též Materialien Archiv

Rupp, Victoria von

RUK
Marianne oder der Sieg der Tugend... Prag, bey Johann Ferdin. Edl. von Schönfeld. 1777. Alegorie, sign. C. Salzer gezeichnet/?/.

Seibt, Karl Heinrich Ritter von

viz též Untersuchung
SEK
Von dem Einflusse der Erziehung... Prag, 1771 im Verlag der Mangoldischen Buchhandlung.

Alegorie, sign. Carl Salzer sc. Pr. Bohemica č. 0836.

SES
Von den Hülfsmitteln... Prag, 1773. In der Mangoldischen Buchhandlung.

Alegorie, sign. Gestochen von Carl Salzer in Pr.

Schmidt, Ambrosius Antonius

SCI
ΑΠΟΔΕΞΙΣ NEGLECTI DEI PER JUS NATURAE... ET ACTUALI, PRAGAE, typis Fityky/!/ & Hladkyonorum Haeredum, Factore Joanne Norberto Fitzky 1766. /druha strana tit. není potištěna/ Alegorie, sign. Carl Saltzer sc. Soupis č. 4204.

Knižní ilustrace SCI až SCO.

Obr. SCISCO

SCK
ΑΠΟΔΕΞΙΣ... ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druhá strana tit.:/ ... D. SIGISMUNDUS NOWAK... M.D.CC.LXVI... PRAGAE BOHEMORUM, TYPIS FITZKY-ET HLAD. HAEREDUM. Alegorie, viz SCI.
SCL
ΑΠΟΔΕΞΙΣ... ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druha strana tit.:/ ... D. GERLACUS FRANCISCUS PAUS... M.D.CC.LXVI... PRAGAE BOHEMORUM, TYPIS FITZKY-ET HLAD. HAEREDUM. Alegorie, viz SCI.
SCM
ΑΠΟΔΕΞΙΣ... ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druha strana tit.:/ ... D. PAULUS WOTAPECK... M.D.CC.LXVI... PRAGAE BOHEMORUM, TYPIS FITZKY-ET HLAD. HAEREDUM. Alegorie, viz SCI.
SCN
ΑΠΟΔΕΞΙΣ... ET ACTUALI IN LUCEM EMISSA. /druha strana tit./ ... REVERENDUS, DOCTISSIMUS, AC PRAECELLENS DOMINUS CAROLUS OTTO... PRAGAE BOHEMORUM, TYPIS FITZKY-ET HLAD. HAEREDUM. Alegorie, viz SCI. Lifka č. 1181.
SCO
ΑΠΟΔΕΞΙΣ... ET ACTUALI IN LUCEM EMISSA. /druhá strana tit./ ... REVERENDUS, A RELIGIONUS D. QUIRINUS PETZELT... PRAGAE BOHEMORUM, TYPIS FITZKY ET HLAD. HAEREDUM. Alegorie, viz SCI.
SCP
ΑΠΟΔΕΞΙΣ NEGLECTI HOMINIS PER JUS NATURAE HETERODOXORUM, AUCTORE P. AMBROSIO ANTONIO SCHMIDT, SAC. CAN. AC EXEMPT. ORD. PRAEMON. REG. ECCL. B. V. M. IN MONTE SION CANONICO, IN ANTIQUIS. UNIVERS. PRAGENS. SS. THEOL. DOCTORE, IN CELEBER. ARCHI-EPIS. COLLEGIO SS. THEOL., ET SS. CANONUM PROFES. ORDIN. ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druhá strana tit. není potištěna/ Alegorie, viz SCI. Soupis č. 4205.
SCR
ΑΠΟΔΕΞΙΣ... ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druha strana tit.:/ ... D. BARTHOLOMAEUS MATHIAS PERNER... M.D.CC.LXVIII... PRAGAE BOHEMORUM Typis Archi-Episcopalibus. Alegorie, viz SCI.
SCS
ΑΠΟΔΕΞΙΣ... ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druhá strana tit.:/ ... D. RAPHAEL CAROLUS UNGAR... M.D.CC.LXVIII... PRAGAE BOHEMORUM Typis Archi-Episcopalibus. Alegorie, viz SCI.
SCT
ΑΠΟΔΕΞΙΣ... ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druhá strana tit.:/ ... D. STEPHANUS JOANNES SPIROCH... M.D.CC.LXVIII... PRAGAE BOHEMORUM Typis Archi-Episcopalibus. Alegorie, viz SCI.
SCU
ΑΠΟΔΕΞΙΣ... ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druhá strana tit.:/ ... REVERENDUS RELIGIOSUS D. CORNELIUS STEPHAN... PRAGAE BOHEMORUM Typis Archi-Episcopalibus. Alegorie, viz SCI.
SCV
ΑΠΟΔΕΞΙΣ NEGLECTI PROXIMI ET REIPUBLICAE PER JUS NATURAE HETERODOXORUM, AUCTORE P. AMBROSIO ANTONIO SCHMIDT, SAC. CAN. AC EXEMPT. ORD. PRAEMON. REG. ECCL. B. V. M. IN MONTE SION CANONICO, IN ANTIQUIS. UNIVERS. PRAGENS. SS. THEOL. DOCTORE, IN CELEBER. ARCHI-EPIS. COLLEGIO SS. THEOL. ET SS. CANONUM PROFES. ORDIN. ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druhá strana tit. není potištěna/ Alegorie, viz SCI.
SCX
ΑΠΟΔΕΞΙΣ NEGLECTI PROXIMI ET REIPUBLICAE PER JUS NATURAE ... ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druhá strana:/ ... D. LUDOVICUS JOAN. SCHNEIDER... M.D.CC.LXX... PRAGAE BOHEMORUM. Typis Archiepiscopalibus, per Joannem Aloysium Beranek Factorem. Alegorie, viz SCI. Soupis č. 4206.
SCY
ΑΠΟΔΕΞΙΣ NEGLECTI PROXIMI ET REIPUBLICAE PER JUS NATURAE... ET ACTUALI, IN LUCEM EMISSA. /druha strana:/ ... P. EDMUNDUS HIRSCHT... M.D.CC.LXX... PRAGAE BOHEMORUM. Typis Archiepiscopalibus, per Joannem Aloysium Beranek Factorem. Alegorie, viz SCI.

Schneider, Ludovicus Joan.

viz Schmidt, Ambrosius Antonius

Sophronie

SOK
Sophronie...Prag, im Verlag der Gröblischen Buchhandlung 1771. Scéna z románu, sign. Carl Salzer sc. P.

Spiroch, Stephanus Joannes

viz Schmidt, Ambrosius Antonius

Stefan, Cornelius

viz Schmidt, Ambrosius Antonius

Tichý, Josephus Wenceslaus

TIK
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA... PRAGAE, typis Joanne Pruchin Viduae, Factore Mathia Glatz. Pragae. Příloha, sign. gest: von Saltzer.

Uhlich, Gottfried

UHK
Geschichte des Bayerischen Erbfolge=Kriegs... Prag, bey Johann Ferdinand Edlen von Schönfeld. 1779. Medaile, sign. Salzer del. et sc.

Knižní ilustrace UHK.

Obr. UHK

UHR
Lebensgeschichte der Heiligen... Prag, bey J. F. Edlen v. Schönfeld, 1781. ... Zweyter Band... 1781. ... Priester... Dritter Band... 1782. ... Priester... Vierter Band... 1782. Rokokový rámec titulu, sign. Salzer sc. Pragae.

Untersuchung

UNK
Untersuchung ob die Erziehung... PRAG gedruckt in Karolin bey Franz Gelinek, 1771. Alegorie, sign. Carl Salzer.

Verbindung

VEK
In der Liebe des Nächstens und Barmhertzigkeit begründeten Verbindung... Zweyter Theil... Altstadt Prag, gedruckt bey Johann Joseph Clauser, königl. Hofbuchdruckern. 1768. V 2. dílu alegorie, sign. Carl Salzer, podobná viz SCI.

Vignet, Josef

viz Mac Neven

Voigt, Mikuláš Adaukt

VOI
ACTA LITTERARIA BOHEMIAE ET MORAVIAE... PRAGAE TYPIS IOANNIS CAROLI HRABA, INCLYTI REGNI BOHEMIAE D. D. STATVVM TYPOGRAPHI. A. MDCCLXXIV /=1774/ Chronos ukrývající mince do země, sign. Carl Salzer, portrét Ignáce Borna, sign. Des. par Campiglj de Florence, gravé par Charles Salzer a Prague, viz též ABR. Knihopis č. 16599.

Knižní ilustrace VOI a VOK.

Obr. VOI a VOK

VOK
ACTA LITTERARIA BOHEMIAE ET MORAVIAE... LIBRARIA WOLFGANGI GERLE. MDCC LXXIII /=1783/ Mědiryty, viz VOI. Knihopis č. 16600.

VOP
Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen Münzen... Erster Band... Prag 1771. im Verlage der Gerlischen Buchhandlung. ... Vierter Band... Prag 1787, in Verlage des Gerlischen Buchhandlung. Ve všech dílech alegorie, sign. P. Marcellinus Fromm a S. T. S. P. del. Carl Salzer sc: Pragae., fiktivní medaile biskupa E. A. Valdštejna, sign. Salzer, dále v prvním díle Libuše, sign. Carl Salzer sc: Pr:, kníže Boleslav I. a vyobrazení mincí, sign. Carl Salzer in Prag, busta Boleslava II. a mince, sign. Gestochen von Carl Salzer in Prag., kněžna Emma a mince, sign. Gestochen von Carl Salzer in Prag., mince Boleslava III., sign. Carl Salzer, mince knížete Jaromíra, sign. Carl Salzer in Prag, mince knížete Oldřicha, sign. Carl Salzer in Prag, mince knížete Břetislava I. a přenesení ostatků sv. Vojtěcha, sign. Carl Salzer in Prag, mince knížete Vratislava, sign. Geschtochen von Carl Salzer in Prag.

V druhém dílu tabulky mincí Ferdinanda II., sign. Gestochen von Carl Salzer in Prag, Ferdinanda III., sign. Salzer sc. Pr., Leopolda I. a Ferdinanda IV., sign. Carl Salzer sc., ostatní, nesignované tabulky jsou nepochybně též od Salzera. Knihopis č. 16601, Soupis 4895.

VOT
EFFIGIES VIRORVM ERVDITORVM... PRAGAE, IN OFFICINA LIBRARIA WOLFGANGI GERLE. MDVVLXXV. /=1775/ Salzerovské portréty, viz BAR. Knihopis č. 16602, Soupis č. 4896.
VOV
Adauct Voigt, a St. Germano...Schreiben an einem Freund;...Prag bey Höchenberg und Compagnie. 1771. Mince a jiné předměty z nálezu, sign. Gestochen von Carl Salzer in Prag an. 1771.

Výtah

VYK
Krátky Wegtah Žiwota Blahoslaweného Bernarda z CORLEONU... /W Praze/ Wytisstěný v Jakuba Sswaygera /1768?/. Portrét Bernarda z Corleonu, sign. Carl Saltzer sc. Pragae. Knihopis asi č. 16833, Soupis č. 4947.

Wotapeck, Paulus

viz Schmidt, Abrosius Antonius

Zeuschner, Jan Baptista Josef

ZEK
JOANNIS BAPTISTE JOSEPHI ZEUSCHNER... DISERTATIO DE ELEMENTI... PRAGAE, TYPIS FITZKY.&. HLADKYAN. HAER. /1766/ Alegorie, sign. Carl Salzer sc. Rukopisy a knihy dodatečně rytinami opatřené. Antifonarium.
ZZD
Antiphonarium: [*] [25]; Ano Dni; 1765... Na p. III františkánského antifonáře nalepen mědiryt, P. Marie, sign. Pr: G: B: inv: Saltzer Fr: sc: Pragae. [26] Weeg-Weiser.
ZZU
Der getreue Weeg-Weiser...Gerdruckt zu Prag / bey Wentzl Urban Suchy 1747. Za fol./A0/ vlepen mědiryt, Sv. Petr (?) v žaláři, sign. J: Kleinhart sec: Orig: del: C: Salzer s: [27]
Poznámky pod čarou

[1] Balzerové se zapsali i do dějin techniky akvatinty v našich zemích.

[2] Štefan J. T.: Knižní ilustrace rodiny Balzerů . In: Sborník konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska v Olomouci, Brno 1995, str. 64 - 87.

[3] Štefan J. T .: Balzerové, Salzerové a Jan Berka (Doplněk k soupisu knižních ilustrací Jana Berky ) In: Sborník konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska v Olomouci, Brno 1996, str. 58 - 69, jsou k bratrům Salzerům uvedeny jen marginální poznámky. V té době bylo autorovi tohoto příspěvku známo jen 40 jimi ilustrovaných knih.

[4] Dlabacž J. G.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen. Praha 1815.

[5] Podlaha A.: Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách. Památky archeologické (PA) 26, 1914, str. 45, 126, 226, 233, PA 27, 1915, str. 112, PA 28, 1916, str. 111, tentýž: Umělci a umělečtí řemeslníci v Praze. PA 26, 1914, str. 50.

[6] Toman P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. II. díl, Praha 1950, str. 395.

[7] Podle Beschreibung der Königlichen Hauptstadt Prag vydaného von Schönfeldem v roce 1774, bydlel na Uhelném trhu č. 360 (Podlaha (PA, viz výše) udává též nové číslování 468)

[8] Podlaha vypisuje z matriky sv, Jiljí, že zemřel 25. 12. na zápal plic - inflammatio pulmorum - ve 44 letech (PA,viz výše)

[9] Druhé křestní jméno doplněno podle knižní mědirytiny č. ARB

[10] Bezprostředně o tom svědčí signatura rytiny, kterou uvádí Podlaha: Vyobrazení františkána Bonaventury a Potentia je signováno Salzer (bez křestního jména) jako rytce a j. Balzera jako vydavatele.

[11] Stopp K.: Die Handwerkskundschaften mit Ortansichten. Stuttgart. Salzerové vyryli třikrát vedutu Prahy a to na tesařském tovaryšském listu, sign. Saltzer Frat: del: et Sculp: Pragae. (CS 172.1 Stoppova soupisu), znalec pražských vedut V. Hlavsa v textu, který napsal pro Stoppa k této vedutě, uvádí pouze tři bratry Salzery. Druhou pražskou vedutu ryl pro tesařský cech Ignác Salzer, sign. Ign: Saltzer. del. sculp., (CS 173), třetí pro Guertler opět Salzerové, sign. Saltzer Fratres Sculpserunt Pragae. (CS 157). K dispozici má autor pouze některé fotokopie z uvedené publikace, ze svazku, který se týká Čech a Moravy, proto neúplná citace díla. Navíc nelze vyloučit, že Salzerové mohli vyrýt nějakou vedutu pro výuční list saského města, jako například Balzerové. Svazky, obsahující zahraniční výuční listy se pravděpodobně v naší republice nenachází.

[12] Lifka B.: Exlibris a supralibros v českých korunních zemích v letech 1000 až 1900. Praha 1980, str. 118 - 119, 120, 141. Pochopitelně se v této době jednalo pouze o exlibrisy pro šlechtu a vyšší duchovenstvo.

[13] ARC, ARD, ARE, ARF, ARG, ARI, ARK, ARL, ARM, ARN, ARO

[14] Byl profesorem na Norbertinské koleji v Praze, kandidoval na opata Strahovského kláštera a byl po dva roky komendatorním opatem v Teplé po opatovi Heřmanu Kryštofu z Trautmansdorfu.

[15] SCI, SCK, SCL, SCM, SCN, SCO, SCP, SCR, SCS, SCT, SCU, SCV, SCX, SCY

[16] VEK

[17] Knihy jsou označeny alfabetickým kódem, což umožní v budoucnu doplnit dalšími nalezenými ilustrovanými knihami.

Literatura citovaná v soupisu:

Bohemica: Voit P.: Bohemica 1500 - 1800. Nabídkový katalog antikvariátu Meissner. Praha 1996.

Lifka: Lifka B.: Valdštejnská knihovna na zámku v Doksech. In: Vědecké informace ČSAV ZK, Suplement 2 - 4, 1969 (č. 1 - 900) a Suplement 2 - 4, 1970 (č. 901 - 1728).

Knihopis: Tobolka Z. - Horák F. - Wižďálková B.: Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší do konce XVIII. století. Praha 1939 - pokračuje.

Soupis: Pumprla V.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. I. Tisky vydané na území Čech a Moravy v letech 1501 - 1800. Olomouc, 1974 - 1979 (12 sv.).

[18] Letopočet chybí.

[19] Signatura je slabá a na některých tiscích chybí úplně.

[20] V textu titulu je třikrát chronogram 1765.

[21] Ve výtisku nacházejícího se v soukromé sbírce, má vazba vtlačený nápis A. D. 1785. Je tedy možné předpokládat tisk nejpozději k tomuto roku.

[22] Knihopis u tohoto titulu chybně ztotožňuje Salzera a Balzera, po něm přebírá Jarý (Jarý V.: Soupis starých českých a slovenských tisků ze sbírek Městského muzea v České Třebové. Rychnov nad Kněžnou 1998.).

[23] Pravděpodobně by měla tato kniha být zařazena mezi tisky, dodatečně ilustracemi doplněné, což bude nutné v budoucnu potvrdit srovnáním..

[24] Mědiryt byl předlohou pro vinětu téhož titulu, vydaného r. 1774 stejným nakladatelem, kterou ryl a signoval Jan Jiří Balzer, případně oba autoři použili stejné předlohy. (viz Štefan, J.T .: Knižní ilustrace rodiny Balzerů. In: Sborník odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska (Olomouc 1994), Brno 1995).

[25] Mariánský monogram

[26] Rukopis uložen v SVK České Budějovice, pracoviště Zlatá Koruna, viz Ryba B.: Soupisy rukopisů Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích, sv. 3, České Budějovice 1985.

[27] Výtisk uložen v KNAV Praha.

Aktualizováno: 29.08.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist