Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Katalogizace starých a vzácných tisků v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

12. ročník odborné konference
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Katalogizace starých a vzácných tisků v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Kateřina Pastyříková (Hájková) - Milan Svoboda

Snaha o spolupráci univerzitních pracovišť a knihoven není nová, ani originální, je však inspirativní, poučná a užitečná pro obě strany. Odbornou veřejností málo využívaný a studentskými pracemi nedotčený fond starých a vzácných tisků Státní vědecké knihovny (od roku 2002 Krajské vědecké knihovny) v Liberci si zaslouží pozornost z mnoha důvodů. Jednak má svou malou historii, zčásti je provenienčně charakterizovatelný a přede vším poskytuje jasně pojmenovatelné množství témat pro studium, na jehož konci mohou stát zdařilé ročníkové či diplomní práce. Přes neobyčejnou píli, již zmíněnému libereckému fondu věnoval vytvořením lístkového katalogu pan Václav Carva, schází tomuto informačnímu prameni možnost obšírného využití a propojení s obdobnými katalogovými databázemi v České republice. Idea vytvořit všeobecně přístupný souhrn dále rozpracovatelných námětů nás přivedla k realizaci semináře, v němž by se prováděla katalogizace jako viditelný a stále využitelný výsledek studentských prací.

Projekt začal v zimním semestru roku 2001. Vedení semináře jsme pojali jako rámcové seznámení studujících s dějinami knihy a knihtisku v obecných a zvláště českých dějinách středověku a raného novověku. Využili jsme i druhé, převážně jazykové aprobace zájemců o seminář. Zde se jim otevřela možnost pochopit smysl mezipředmětových vztahů, který v běžné vysokoškolské výuce bohužel většinou zaniká. Máme za to, že historie jako obor je v tomto případě výborným předpokladem pro úspěšné zvládnutí katalogizace, jež probíhá v mnohem širších souvislostech a s nároky, na něž většina studujících předem nepomyslí.

Nejprve bylo nutno seznámit zájemce o práci se starými tisky se zásadami katalogizace, objasnit jim terminologii, předložit dostupnou odbornou (studijní) literaturu a periodika a jasně formulovat požadavky, jak s jedním každým tiskem pracovat. Seminář tak splňuje více funkcí: studenti a studentky - většinou ve dvojicích umožňujících lepší vzájemnou kontrolu - se naučí nejen popsat fyzický stav knihy, ale též začlenit dílo, jeho autora, vydavatele a dané téma do historické souvislosti a případně i myšlenkového světa minulých generací (všímají si kupř. marginálií vlastníků jednotlivých tisků). Studující pro katalog vytvářejí klíčová slova a vyhledávají základní údaje v kompendiích i odborné literatuře. Analogické zápisy katalogizace mohou najít na českých i zahraničních internetových serverech, jež jsou v počítačové učebně KVK samozřejmě k dispozici. Zkušenosti ze zpracování knih seminaristé dobře využívají coby oblíbenou a užitečnou didaktickou pomůcku při průběžných i souvislých studentských praxích na základních školách.

V semináři si studující uvědomili jak návaznost a souvislost informací z již absolvovaných předmětů (úvod do studia dějepisu, pomocné vědy historické, české i obecné dějiny středověku a raného novověku), tak možnosti dalšího využití starých tisků pro případnou volbu svých diplomních prací (namátkou jde o historii regionální i obecnou, tištěné prameny i rukopisy, o literaturu a literární vědu, dějiny umění, teologii, filosofii, politologii, historickou geografii a kartografii, dějiny věd a techniky, medicínu atp.)

Práce při katalogizace přiměla především studentky nenásilnou formou využívat moderní informační technologie; většina se s nimi sice již setkala, ale nevytvořila si k nim (kladný) vztah, obává se jich anebo je prozatím častěji nevyužívala. Práce s počítačem, internetem či dalšími médii umožnila racionalizaci katalogizace.

Při odborné katalogizaci pomáhá pan Václav Kříček coby garant KVK v Liberci. Za jeho přispění byl vytvořen katalogizační list, jejž studující vyplňují. Ukončené katalogizační listy jsou uchovány v elektronické podobě na katedře dějepisu a v KVK, kde jsou postupně ukládány do katalogu budovaného na internetových stránkách liberecké knihovny. V. Kříček poskytuje nezištně konzultace a intenzívně se studenty komunikuje.

Pokračování studentského semináře v roce 2002 bylo zajištěno financemi získanými z grantu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit projektu č. 1224 Kniha jako historický pramen. Výsledkem dlouhodobého projektu je katalog v elektronické databázi umožňující fulltextové vyhledávání ve fondu starých a vzácných tisků (15.-18. století, zčásti 19. století) KVK Liberec. Předností je poměrně laciný provoz webových stránek, obecná dostupnost a možnost průběžných korekcí jednotlivých katalogizačních záznamů.

Výhledově lze uvažovat o podobné studentské činnosti při zpracování a propojení sbírek starých či vzácných tisků v Severočeském muzeu v Liberci, v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a v dalších vědeckých a kulturních institucích. Prozatím nedotčena je například barokní tzv. Kopschova knihovna uložená v kostele sv. Kříže při římskokatolické farnosti v Liberci. Lákavou vidinou je budoucí informační propojení se zahraničními knihovnami soustřeďujícími bohemikální a starou regionální knižní a periodickou produkci, např. Christian-Weise-Bibliothek v Žitavě.

Katalogizace starých tisků je pracná, letitá, ale dlouhodobě přínosná; sami studující vyjadřují svou spokojenost, že jejich práce zůstane viditelnou a uchovanou nejen pro jejich následníky na vysoké škole. Vědí a vidí, že jejich dílo - byť z hlediska času drobné - má svůj smysl a že své znalosti a dovednosti mohou zhmotnit prakticky v užitečný počin pro mnohem širší kolektivitu, jež už není omezena pouze na akademické prostředí. S jejich názorem se zcela ztotožňujeme.

Aktualizováno: 02.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist