Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Budování elektronického katalogu prvotisků ve Vědecké knihovně v Olomouci

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

12. ročník odborné konference
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Budování elektronického katalogu prvotisků ve Vědecké knihovně v Olomouci

Marie Nádvorníková

Vědecká knihovna v Olomouci buduje elektronickou databázi prvotisků díky grantu Ministerstva kultury ČR na retrokonverzi katalogů. Postupuje se podle abecedy, práce zatím dospěly do písmene P. Předložený příspěvek referuje o této aktivitě. Ukazuje, jaký je vklad olomoucké sbírky do budoucího virtuálního katalogu prvotisků. Charakterizuje olomouckou kolekci z hlediska kvantity a z hlediska jejího složení ve srovnání s jinými sbírkami tak jak je patrné z vydaných tištěných soupisů.

Objem olomouckých prvotisků je možné porovnat jak s vydanými soubornými katalogy, tak se soupisy jednotlivých knihoven. Souborné katalogy vyšly zatím tři. Nejmladší z r. 2001 je dílem Jitky Šimákové a Jaroslava Vrchotky s kolektivem a nese název Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice. Obsahuje 2001 záznamů. Z r. 1974 pochází Katalog prvotisků jihočeských knihoven od Mirko Riedla a je v něm podchyceno 1026 záznamů. Pro porovnání uveďme i souborný katalog Inkunábuly na Slovensku Imricha Kotvana z r. 1979, v němž je obsaženo 1236 záznamů.


Srovnávací tabulka ukazuje velikost sbírek jednotlivých knihoven:

Knihovna
Autoři soupisu
Vročení
Počet z.
Poznámka
Národní knihovna ČR
-
-
3050
730
Deponát RLK
VK Olomouc
Jiří Louda
Anton Schubert
1956 1901
1795
1670
Pobočka v Kroměříži odečtena
UK (dnes MZK) Brno
Vladislav Dokoupil
1970
1202
Restituce nezohledněny
Knihovna Národního muzea
Jitka Šimáková Jaroslav Vrchotka
2001
1106
Připočteno 9 historických knihoven
SVK Plzeň
Eva Klausnerová
1990
356

Na prvním místě je samozřejmě Národní knihovna. Soupis jejích prvotisků nebyl vydán, počet včetně depozita Roudnické knihovny byl vzat z Internetu. Na dalším místě po NKP je Vědecká knihovna v Olomouci, následuje Moravská zemská knihovna v Brně (podle soupisu Vladislava Dokoupila z r. 1970), Knihovna Národního muzea a Studijní a vědecká knihovna v Plzni (soupis Evy Klausnerové z r. 1990). Z tabulky je zřejmý rozdíl v počtu záznamů ve dvou olomouckých soupisech - v Soupisu prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži z r. 1956 (kroměřížské fondy byly odečteny, protože knihovně již nepatří) a německým speciálním katalogem dr. Antona Schuberta Die Wiegendrucke der k.k. Studienbibliothek zu Olmütz vor 1501. Rozdíl v počtu záznamů představují poválečné akvizice, které však nebyly nijak významné. Z hlediska celkového objemu jde o nižší počet a navíc v převážné většině knihovna po 2. světové válce získala další výtisky titulů, které ve svém fondu již měla.

Nyní se z určitého úhlu podívejme na složení sbírek prvotisků v českých knihovnách:

Köln - Heinrich Quentell

Knihovna
KNM +
Jihočeské
knihovny
VK Olomouc
MZK Brno
SVK Plzeň
Celkem
Počet výtisků
37
24
72
43
10
186
Jediný výskyt
25
11
51
34
7
128
32 duplicitních a multiplicitních výtisků + 128 jednotlivých = 160 výtisků různých vydání.

Leipzig - Konrad Kachelofen

Knihovna
KNM +
Jihočeské
knihovny
VK Olomouc
MZK Brno
SVK Plzeň
Celkem
Počet výtisků
27
15
44
21
4
111
Jediný výskyt
10
8
20
8
2
48
23 duplicitních a multiplicitních výtisků + 48 jednotlivých = 71 výtisků různých vydání.

Nürnberg - Anton Koberger

Knihovna
KNM +
Jihočeské
knihovny
VK Olomouc
MZK Brno
SVK Plzeň
Celkem
Počet výtisků
83
75
107
84
37
386
Jediný výskyt
8
15
24
26
4
77
101 duplicitních a multiplicitních výtisků + 77 jednotlivých = 178 výtisků různých vydání.

Tabulky uvádí zastoupení výtisků nejproduktivnějších německých tiskařů v jednotlivých soupisech. První vodorovný řádek u každého tiskaře udává absolutní počet výtisků, z druhého řádku pak vyčteme, kolik vydání se v knihovnách vyskytuje zcela ojediněle. Přehled ukazuje, že fondy prvotisků v českých a moravských knihovnách jsou značně rozrůzněné, což podtrhuje význam budoucího elektronického katalogu. Pro informaci jsou připojeny i tabulky zastoupení moravských prvotisků:

Brno - Konrad Stahel a Matthias Preinlein

Knihovna
KNM +
Jihočeské
knihovny
VK Olomouc
MZK Brno
SVK Plzeň
Celkem
Počet výtisků
3
-
5
8
-
16
Jediný výskyt
1
-
1
3
-
5
5 duplicitních a multiplicitních výtisků + 5 jednotlivých = 10 výtisků různých vydání.

Olomouc - Konrad Baumgartner, Mathias Preinlein

Knihovna
KNM +
Jihočeské
knihovny
VK Olomouc
MZK Brno
SVK Plzeň
Celkem
Počet výtisků
1
-
3
-
-
4
Jediný výtisk
-
-
2
-
-
2
1 duplicitní a 2 jednotlivé výtisky = 3 výtisky různých vydání.

Pro zajímavost je možné se podívat, jak vypadá zastoupení dvou konkrétních titulů v českých knihovnách.

Thomas de Aquino: Summa theologica - prvotisky v knihovnách ČR

Zkrácené impresum
KNM +
Jihočeské
knihovny
VK Olomouc
MZK Brno
SVK Plzeň
Mainz, P. Schöffer 1471
*
[Padua, A.de Stendal 1473
*

*


[Basel, B. Ruppel 1474]

*[Argentina, F.Arimiensis 1474]


*


Venetia, F. Renner 1475

*[Basel, M. Wenssler 1475]


*


Venetia, [N. Jenson ] 1477


*


[Basel, B. Ruppel 1477]


*


Venetia, F. Renner 1478
*

*

*
[Venetia], J.de Colonia 1478


*

*
Venetia, A. Torreanus 1483*

Venetia, A. de Strada 1484


*


Basel, [M.Wenssler 1485]
*
*
*
*

Venetia, B. Stagninus 1486*
*
Venetia, A.de Strada 1489
*


*

Venetia, B.Locatellus 1495
*
*Nürnberg, A. Koberger 1496
*

*
*
*
Venetia, J. Rubeus 1497*

První tabulka vypovídá o výskytu různých vydání spisu Summa theologica italského scholastika Tomáše Akvinského. V přehledu je zachyceno 18 vydání u tiskařů v různých městech Německa, Itálie, Švýcarska a Francie a zastoupení těchto vydání v různých soupisech a knihovnách. Podobně je pojata tabulka podchycující v éře prvotisků snad nejvíce vydávaného díla dominikána, později janovského arcibiskupa Jakoba de Voragine Legenda aurea sanctorum. Z tabulky opět vysvítá v zastoupení titulu v prostředí českých knihoven jistá rozrůzněnost.

Jacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum

Zkrácené impresum
KNM +
Jihočeské
knihovny
VK
Olomouc
MZK
Brno
SVK
Plzeň
[Argentinae,G.Husner 1476]
*
Norimbergae, A.Koberger 1478*

Coloniae, C.Winters 1478


*


Ulmae, J.Zainer post 1478
*

*


[Basileje,B.Ruppel post 1478-1479]

*Argentinae, [G. Husner] 1479
*

*


Ulmae, J. Zainer [cca 1480]
*
Coloniae, C. Winter 1480*

[Argentinae,typ.Legendae aureae] 1481*

Norimbergae, A. Koberger 1481

*
*
*
*
Norimbergae, A. Koberger 1482
*
*

*

[Argentinae,typ.Legendae aureae] 1482

*
*


[Argentinae, G. Husner] 1483
*
*
*


Venetiis, O. Scotus 1483


*


Coloniae, [L.de Renchen] 1485

*Reutlingen, [J. Otmar] 1485


*


Argentinae, [G. Husner] 1485

*Argentinae, [G. Husner] 1486
*

*


Basileje, N. Kessler 1486
*
*
*
*

Ulmae, C. Dinckmut 1488

*
*


Norimbergae, G. Stuchs 1488

*
*
*

Argentinae, [G. Husner] 1489
*
Argentinae, [G. Husner] 1490
*

*
*
*
Basileae, [M. Wenssler] 1490


*


Norimbergae, A. Koberger 1492
*


*

Argentinae, [G. Husner] 1492
*
*
*


Argentinae, [J. Grüninger] 1496
*

*
*
*
Argentinae, [G. Husner] 1496
*
*
*
*

Norimbergae, [A. Koberger] 1496
*
*
*


[Argentinae, J. Grüninger] 1497

*Podmínky při budování elektronického katalogu prvotisků VK v Olomouci nedovolují pracovat s knihou v ruce. Zpracovávání neprobíhá na Bezručově ul., kde je místo uložení prvotisků, totiž rukopisný trezor a převoz dokumentů je samozřejmě vyloučen. Proto je nutné využívat různých informačních zdrojů, především speciálních katalogů prvotisků olomoucké knihovny. Ty jsou celkem tři - rukopisný lístkový katalog a již zmíněné soupisy Jiřího Loudy a Antona Schuberta. K těmto interním zdrojům přistupuje pro objektivizaci jeden zdroj bibliografický: čtyřsvazková bibliografie Ludovica Haina Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD (Stuttgart, Paris 1826-1838). V kombinaci těchto zdrojů se dá sestavit záznam se značnou vypovídací hodnotou.

Spektrum zaznamenávaných údajů je možné posoudit ve srovnání s dostupnými klasickými soupisy. Údaje, které se vyskytují ve všech pramenech jsou následující: údaje o názvu, údaje o odpovědnosti (včetně autorů přítisků, editorů, komentátorů, překladatelů aj.), údaje impresa, defekty exempláře, přítisky, přívazky, signatury, sigly (u souborných katalogů) a číselné odkazy na jiné soupisy. Tabulka ukazuje další údaje, které v olomouckých soupisech částečně chybí. Zvláště u Loudova soupisu vidíme absenci některých důležitých údajů, k jejichž získání poslouží Schubertův soupis.

Uvádění dalších údajů v jednotlivých soupisech

Autoři
Vnitřní
výzdoba
Provenience
Druh vazby
a její výzdoba
Šimáková - Vrchotka
x
x
x
Kotvan
x
x
x
Riedl
x
x
x
LoudaSchubert
x
x

Dokoupil
x
x
x
Klausnerová
x
x
x

Zastavila bych se však u údajů specifických pouze pro olomoucké speciální katalogy. Louda inspirován Gesamtkatalogem der Wiegendrucke a 1. dílem Tobolkova Knihopisu uvádí pod záhlavím autorů o nich stručnou informaci. Dnešní terminologií bychom řekli, že jde o údaje potřebné k vytvoření autoritního tvaru jména původce. Louda byl v průběžném styku s komisí pro Gesamtkatalog v Berlíně, měl přístup i k rukopisné části Gesamtkatalogu. Jeho biografické poznámky, včetně určení autorů dosud anonymně popisovaných děl i odhalení mylných autorství, jsou velmi cenné. U Loudy ještě lze ocenit péči o údaje impresa a i v tom je možné spatřovat odraz součinnosti s Gesamtkatalogem. Schubert, který patřičné údaje nenašel v knize, použil zkratek s.a., s.l., což Louda nezná.

Klasické soupisy zpracované v českém prostředí s výjimkou Schuberta všechny rezignovaly na uvádění foliace. Pokud tento údaj Schubert neuvedl, je nutné čerpat u Haina.

Čísla záznamů Loudova a Schubertova soupisu, čísla záznamů Gesamtkatalogu der Wiegendrucke (do písmena F) a čísla záznamů Hainovy bibliografie jsou připojena u elektronických záznamů.

Na závěr příspěvku přikládám příklad záznamu spisu sv. Augustina De civitate dei ve formátu shodném s šablonou používanou pro ukládání záznamů do elektronické databáze a konečně ukázku dřevořezu z tohoto díla jako typické výzdoby prvotisků.

De civitate dei / svatý Augustin. VKOL, signatura III 48.086a. (katalogizační okno)

De civitate dei / svatý Augustin. VKOL, signatura III 48.086a. Katalogizační okno.

De civitate dei / svatý Augustin. VKOL, signatura III 48.086a. (ukázka dřevořezu)

De civitate dei / svatý Augustin. VKOL, signatura III 48.086a. Ukázka dřevořezu.

Aktualizováno: 02.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist