Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Staré tisky knihovny Numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně jako zdroje faktografických a estetických informací

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

11. ročník odborné konference
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Staré tisky knihovny Numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně jako zdroje faktografických a estetických informací

Dagmar Grossmannová [*] - Jan T. Štefan [**]

Je pochopitelné, že odborné ústavy a pracoviště si budují vlastní specializované knihovny, které zajišťují přísun i tezauraci relevantních informací, nezbytných pro jejich práci, existenci a rozvoj, pro smysluplnost a významnost jejich zaměření. Z tohoto hlediska jsou tyto knihovny i v době internetových technologií nezbytných zdrojem stálých informací. Proto je potřebné zamyslet se nad významem starých tisků v takovýchto knihovních fondech, zejména pokud jde o pracoviště, které se na shromažďování a studium starých tisků nezaměřuje.

Numismatické oddělení Moravského zemského muzea v Brně představuje po numismatickém oddělení Národního muzea v Praze druhé nejvýznamnější pracoviště tohoto druhu v České republice. Je v něm shromážděn velmi kvalitní soubor základní sbírky mincí a medailí, doplněný o velký počet numismatických nálezů. Vlastní rozsáhlou odbornou knihovnu asi o 8 tisíci přírůstkových číslech (i s časopisy), z toho 160 svazků (nepočítáme-li samozřejmě dobové patenty, duplikáty a faksimile či reprinty) jsou staré tisky. Tato knihovna byla budována po dobu celé existence numismatického oddělení od roku 19XX, ale největší přírůstkovou intenzitu lze položit do období 1953-1990, kdy byl vedoucím oddělení prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc.

V těchto letech byl shromážděn soubor tematicky specializovaných starých tisků, který je relativně početný, a zajímavý tím, že byl budován až v poměrně pozdním období [1]. Podobný soubor na Moravě, ale z delšího časového údobí, vlastní Arcibiskupský zámek v Kroměříži. Kroměřížská zámecká knihovna obsahuje dle Nopa [2] 380 titulů numismatických spisů, z čehož je dle soupisu po vyloučení duplicit 152 starých tisků. Knihovna numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně má tedy přibližně stejný počet starých tisků.

Význam starých tisků pro práci numismatického oddělení MZN nespočívá, jak jsme podotknuli, ve shromažďování staré literatury, ale v její důležitosti pro komparativní bádání, pro obsah dobového významu a tedy zejména pro práce z historie vědecké numismatiky [3].

Důležitou složkou knihy je ilustrační doprovod, přinášející autentickou, faktografickou hodnotou, či naopak imaginativní, ba i fiktivní složkou, která se váže na estetické vnímání majitele či čtenáře. Taková výzdoba byla zejména v baroku téměř nezbytná a to i v odborné knize. Můžeme tu sledovat i otázky kvality grafického díla v knize, které zprostředkovává čtenáři celou stupnici vjemů, od poznávací složky až po vrcholný estetický zážitek.

Pokud se zaměříme na význam ilustrací v knize (tištěné, rukopisné), pak je můžeme rozdělit do několika skupin a ilustrace může být

 • literární, kdy sleduje a doplňuje text či zvýrazňuje dějovou osu, navozuje představu děje, popisovaného v knize - děje v konkrétním, leč ilustrátorem vymodelovaném prostředí,
 • dekorativní, tvořící výtvarnou složku knihy, povyšující ji esteticky podle cítění majitele, vydavatele nebo autora knihy, a vytvářející důkaz společenského postavení, významnosti nebo důležitosti některého z nich,
 • propagační, která má za cíl přilákat potencionálního kupce či čtenáře,
 • faktografická (vědecká, naučná) , exaktně související s odborným textem, sledující v mezích možností a konvencí a v závislosti na době vzniku maximální věrnost popisovaných dějů, předmětů či portrétů, posilující a utvrzující jejich vnímání a poznávání. Může mít výukovou úlohu (slabikáře, učebnice apod.).

Faktografické ilustrace v numismatických starých tiscích jsou převážně provedeny technikou mědirytu, viz obr. 1,

(případně leptu nebo kombinovanou technikou), vyjmečně jsou provedeny grafickou technikou dřevořezu, viz např. kniha Argelata Philippa [5], viz obr. 2.

V našem konkrétním případě tedy musíme obecně u odborných starých tisků, podle úzu minulých dob, tedy i u studovaných tisků numismatického oddělení MZM, vzít v úvahu funkci dekorační, která je závislá velmi často na majetku autora či jeho mecenášů, nebo na významnosti díla vzhledem k dalším osobám, rodům, často i panovnickým, což umožňuje získat jejich přízeň a podporu. Ovšem nejdůležitější je funkce faktografická jako nositelka relevantních informací sdělovaných v knize. Buď tedy ilustrace doplňuje popis, nebo informaci přímo přináší a text ji komentuje. Limitním případem je kniha či album s obrázky bez textu, jako např. svazek samostatných ilustračních mědirytin z díla Schau- und Denkmünze [6], který lze najít v Moravské zemské knihovně v Brně a knihovně Arcibiskupského zámku v Kroměříží.

U některých starých tisků může jedna a tatáž ilustrace současně prezentovat faktografickou i estetickou složku díla, např. ilustrace ve Voigtově Beschreibung [7]. Jde o čtyřdílnou základní práci české vědecké numismatiky od M. A. Voigta (1733-1787), na jejíž převážně odborných ilustracích se podíleli Jan Jiří a Matyáš Balzerové [8] a dále Karel Salzer a Clemens Kohl. Vyobrazení mincí, přidělovaných Voigtem k jednotlivým skutečným nebo i fiktivním panovníkům české historie, je vsazeno do dekorativního rámce kamenných desek, architektur apod., který mimořádným způsobem činí dílo (alespoň pro dnešního diváka) zajímavější a lehčí, než zcela identické vyobrazení týchž mincí bez jakéhokoliv rámce. Podobně, zůstaneme-li u Voigta, jeho popis podmokelského nálezu keltských duhovek, Schreiben ... , doplněný Salzerovou rytinou, umístěnou v ne složitém dekorativním prostředí je nepochybně přijatelnější pro estetické vnímání, než suché vyobrazení jednotlivých nálezových artefaktů, viz obr. 3.

Jako případ faktografických ilustrací, po stránce dekorační velmi honosných, lze najít v knize J. F. Barbariga [9], která obsahuje velké množství vyobrazení medailí. Vyznačuje se bohatou a velmi kvalitní mědirytovou výzdobou. Má velký nesignovaný frontispic, dále viněty nad začátky kapitol s 86 medailemi význačných příslušníků benátského rodu Barbarigů s alegorickým rámcem, viněty na konci kapitol, viz obr. 4.

Často se setkáváme s fiktivními vyobrazeními, které vytvářejí dojem skutečného mincovního nebo medailistického artefaktu. Někdy se setkáváme s vyobrazeními, které jsou výsledkem soudobého bádání, ale později překonané dalším bádáním. Na vinětě před kapitolou o mincování kněžny Libuše (obr. 5) jsou vyobrazeny její fiktivní mince, později určené jako keltské mince. Jistým zadostiučiněním je busta kněžny Libuše s rokokovým kloboučkem, nepochybně dar od Přemysla Oráče.

V citované práci M. A. Voigta, Beschreibung ... , je před dedikací v prvním dílu mědiryt, fiktivní medaile biskupa Emanuela Arnošta hr. Valdštejna, obr. 6, majitele numismatické sbírky, ze které Voigt čerpal mnohé poznatky, a podporovatele jeho vědeckého díla [10].

Též v druhém dílu je před dedikací fiktivní medaile - portrét Františka Josefa hr. Pachty, obr. 7, vzdělaného stavitele, mincmistra a sběratele mincí, jehož sbírku M. A. Voigt znal a využil ji též pro svoji práci.

I ve třetím dílu je před dedikací nesignovaný mědiryt s fiktivní medailí Františka Antonína hr. Nostice-Rhinka, obr. 8. Je tedy nutné sledovat takové vyobrazení zejména na vinětách kriticky, se znalostí věcí.

Naopak v posledním, čtvrtém dílu vzdal Voigt hold své příznivkyni, již zde zmiňované arcivévodkyni Marie Anně, i s vyobrazením (obr. 9) její skutečné medaile [11] od A. Widemana, v provedení vídeňského mědirytce Karla Schütze.

Uvážíme-li vyobrazení na druhé straně medaile, kde je vyobrazen axonometrický pohled na Ústav šlechtičen na Pražském hradě, pak musíme konstatovat, že půdorysná skutečnost se výrazně liší od vyobrazení na medaili. Jde zde opět o byť částečnou fikci, jak lze pozorovat na vyobrazení půdorysu tohoto objektu na plánku Pražského hradu (obr. 10).

Ve všech těchto uvedených případech slouží vyobrazení skutečných nebo fiktivních medailí k ocenění a oslavě podporovatelů jeho odborného díla, může však v detailech poněkud mystifikovat.

Nemůžeme opomenout poznámku k obsahové skladbě starých tisků v této knihovně. Velký počet starých tisků v této knihovně je věnována antické minci. Nejméně od renesance až do dnešní doby stojí antická mince ve středu zájmů zejména zahraničních numismatiků, např. velká většina referátů na 12. numismatickém kongresu v Berlíně roce 1997 byla věnována této oblasti. Je to patrné zejména v Itálii (kde je to celkem pochopitelné), ve Velké Britanii a zejména ve Spojených státech, zdá se, že zde jiný numismatický zájem snad ani neexistuje. Významný podíl pozornosti je ovšem také věnován soudobé velké minci, tolarům, a také medailím. V této souvislosti je nutné upozornit na knihu [12], která obsahuje popis a dokumentační ilustrace 34 padělků mincí vyšších nominálů (obr. 11).

Navíc je v mnohých knihách věnována jistá pozornost přehledu mincování v daných zemích v jejich novodobé historii, jehož počátky jsou často spojované s obdobím příchodu křesťanství.

Závěrem

V závěru můžeme hodnotit tuto odbornou knihovnu starých tisků, budovanou převážně ve druhé polovině 20. století, za poměrně mimořádné tvůrčí dílo, přispívající k odborné úrovni historického pracoviště. Nachází se zde též tisky vysoké estetické kvality s významným uměleckým ilustračním doprovodem. Pokud bychom chtěli porovnat tuto knihovnu na Moravě s druhým podobně početným souborem starých tisků na arcibiskupském zámku v Kroměříži, vidíme jistou různost skladby knih, nepochybně danou různou dobou vzniku těchto knihoven a nepochybně i obsahem obou numismatických sbírkových fondů, které obě instituce - arcibiskupský zámek v Kroměříži, se zaměřením na církevní mince a medaile a Moravské zemské muzeum v Brně, zaměřené na plnou šíři numismatiky s důrazem na Moravu a okolní země.

I na tomto souboru starých tisků knihovny Numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně se během bádání ukazuje, že označení knihy starý tisk končící rokem 1800 není zcela šťastné, neboť zejména z formální stránky můžeme pozorovat, že základní znaky starého tisku z konce 18. století přežívají ještě do první třetiny až poloviny 19. století. K tomuto názoru přispívá nepochybně i neodvratně stálé se vzdalování onomu magickému roku 1800, což možná časem přinese jiný pohled na tuto dohodnutou hranici, jak tomu bylo i při konstituování hranice pro pojem prvotisku [13]. I když každá taková hranice je smluvní, přece jenom mnoho mluví pro její zachování a pro zvážení zavedení další hranice pro kategorii mladších knih, např. do začátku první světové války.

Seznam obrázků

 1. Ilustrace z knihy SILESIA NUMISMATICA [4]
 2. MONETIS ITALIAE VARIORUM VIRORUM - dřevořez
 3. Vyobrazení části nálezu podmokelského nálezu keltských mincí
 4. Viněta z díla J. F. Barbariga
 5. Kněžna Libuše a její mince, ve skutečnosti keltské
 6. Fiktivní medaile Emanuela Arnošta hr. Valdštejna
 7. Viněta s fiktivní medailí - portrétem Františka Josefa hr. Pachty a průčelím pražské mincovny.
 8. Fiktivní medaile Františka Antonína hr. Nostice-Rhinka s jeho erbem
 9. Medaile arcivévodkyně Marie Anny a pohled na Ústav šlechtičen na Pražském hradě.
 10. Půdorys Ústavu šlechtičen na Pražském hradu (objekt č. 17)
 11. Vyobrazení z knihy Mauritze Cuny
Obrázek 1
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 2
Obrázek 3
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 4
Obrázek 5
Obrázek 5
Obrázek 6
Obrázek 6
Obrázek 7
Obrázek 7
Obrázek 8
Obrázek 8
Obrázek 9
Obrázek 9
Obrázek 10
Obrázek 10
Obrázek 11
Obrázek 11

Poznámky pod čarou

[*] Numismatické oddělení Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 6, 602 00 Brno

[**] VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba


[ 1] Nutno poznamenat, že i v současné době mohou vznikat knihovny starých tisků. Např. je to nová knihovna řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna. Řád po zrušení kláštera za josefinských reforem znovu po 220 letech buduje chybějící části konventu a soustřeďuje zde staré tisky z far i od jednotlivců. Zajímavým souborem jsou knihy, které po zrušení kláštera za nebyly konfiskovány, neboť je měl tehdy P. Jakub Jandl v cele a odešel s nimi na faru do Ivančic, kde se zachovaly až do dneška a byly vráceny v roce 1992 na Vranov.

[ 2] Nop V.: Soupis numismatické literatury v kroměřížské zámecké knihovně, Brno 1974.

[ 3] Např. zde bylo čerpáno mnoho informací pro příspěvky konference k 250 výročí narození M. A. Voigta. Viz sborník Mikuláš Adaukt Voigt zakladatel české vědecké numismatiky . Brno 1988.

[ 4] SILESIA NUMISMATICA, Oder Einleitung zu dem Schlesischen Müntz = CABINET, In welchem bis 368. theils sehr alte rare und schöne / im Lande verfertigte Müntzen durch accurate Kupffer gewiesen / umbständlich erkläret und dabey viele in der Schlesischen Historie begangene Fehler deutlich endecket werden. Ausgefertiget von M. Gottfried Dewerdeck / Archidiacono und Bibliothec. Pet. Paul. in Liegnitz. Verlegt durch den Autorem. Zufinden in dem Rohrlachischen Buch = Laden. JAUER / Gedruckt bey Johann Gottfried Webern. Ao. 1711.

[ 5] MONETIS ITALIAE VARIORUM VIRORUM DISSERTATIONES, Quarum pars nunc primum in lucem prodid. PHILIPUS ARGELATUS BONONIENSIS Collegit, recensuit, auxit, necnon ndicibus locupletissimis exornavit. MEDIOLANI, MDCCL. /=1750/ PROSTAT IN REGIA CURIA IN AEDIBUS PALATINIS. SUPERIORUM PERMISSU. , kde je na konci knihy pět dřevořezových tabulek se 105ti kusy italských raně středověkých mincí.

[ 6] Schau- und Denkmünzen, welche unter der glorwürdigen Regierung der Kaiserinn Königinn Maria Theresia gepräget worden sind. Erste Abtheilung. Médailles frappeés sous le regne glorieux de l'imperatrice reine Maria Thérese. Partie I. Wien, in der Johann Paul Kraußischen Buchhandlung. 1782. (Část knihy je Zweyte Abtheilung. Partie II. ) Text je pravděpodobně od A. M. Voigta, francouzský překlad textu pořídila arcivévodkyně Marie Anna, abatyše ústavu šlechtičen na Pražském hradě, později abatyše kláštera v Celovci (Klagenfurtu).

[ 7] Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen Münzen nach chronologischer Ordnung, ... Erster Band. ... Prag 1771. ... Zweyter Band. ... Prag 1772. ... Dritter Band. ... Prag 1774. ... Vierter Band. ... Prag 1787. Poslední, pátý díl, psaný za vynuceného pobytu M. A. Voigta v Mikulově se nezachoval, je známa domněnka, že rukopis byl použit pro napsání knihy. Existují dva titulní listy prvního dílu, viz Knihopis. Kniha totiž počala vycházet po svazcích, první část vyšla (do str. 122) u J. J. Klausera a má proto odchylný titulní list. Více o ilustracích této knihy viz Štefan J. T.: Ilustrace a ilustrátoři Voigtova numismatického díla . In: Mikuláš Adaukt Voigt Zakladatel české vědecké numismatiky. Sborník prací ze sympozia k 250. výročí narození M. A. Voigta, Brno 1988.

[ 8] Štefan, J. T.: Portréty českých numismatiků předvoigtovského období v díle rytce Jana Jiřího Balzera . Numismatické listy 1985, č.5, s. 68 - 78.

[ 9] NVMISMATA VIRORVM ILLVSTRIVM EX BARBADICA GENTE. PATAVII. Ex. Typographia SEMINARII. MDCCXXXII. APVD IOANNEM MANFRE. SVPERIORVM PERMISSV .

[ 10] Signovaná Salzer.

[ 11] Rytina použitá ve 4. dílu Beschreibungen... je převzata z knihy Schau- und Denk Münzen ... (Štefan J. T.: Ilustrace a ilustrátoři , op. citace) což dotvrzuje úzký vztah M. A. Voigta k této knize.

[ 12] Der Gar zu gemein werdende Alte und Neue BETRUG Unter denen Reichsthalern. Mit Fleiß entdecket und vor Augen gestellet durch Mauritz Cuno, Cassier der Banco in Hamburg. Andere Edition. Mit Römisch Kayserl. allergnädigsten Privilegio. In Verlegung des Autoris /.../ gedruckt bey Rudolff Hofer 1762 . /dle viněty vydáno v Hamburgu/

[ 13] Zlomový rok 1500 opomíjí geografické vlivy na šíření umění knihtisku a nezanedbatelné národní ambice při interpretaci vlastní historie.

Aktualizováno: 02.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist